>

Zapytania - MIDHAGE SWEDEX MP.S Polska

Profesjonalne Narzędzia

MENU

Przejdź do treści

Zapytania


Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub potrzebują bardziej szczegółowych informacji, prosimy wpisać treść zapytania w formularz oraz o podanie zwrotnego adresu e-mail.


Postaramy się jak najszybciej udzielić Państwu odpowiedzi.
plansza MSMP

Tip

Tip

Tip

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.” W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje odnoszące się do przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO, w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. Z uwagi na powyższe firma MIDHAGE SWEDEX MP.S POLSKA sp. z o.o. informuje Państwa, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: MIDHAGE SWEDEX MP.S POLSKA sp. z o.o. ul.Komitetu Obrony Robotników 66A 02-146 WARSZAWA NIP:5252241303 REGON:01518131 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Komitetu Obrony Robotników 66A 02-146 WARSZAWA lub e-mailowo: rodo@midhageswedex.pl. 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez MIDHAGE SWEDEX MP.S POLSKA sp. z o.o. a polegają na wykonywaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów i kontraktów, jak również oferowaniu klientom sprzedaży produktów 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych MIDHAGE SWEDEX MP.S POLSKA sp. z o.o. 6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) oraz uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana w wyniku współpracy 7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa 8. Państwa dane nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, - przenoszenia Państwa danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem rodo@midhageswedex.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: MIDHAGE SWEDEX MP.S POLSKA sp. z o.o. ul.Komitetu Obrony Robotników 66A 02-146 WARSZAWA.
Tip

msmp_nag
Wróć do spisu treści